INV Xpress WH© โปรแกรมบริหารคลังสินค้า ควบคุมสต๊อค

เป็นโปรแกรมบริหารคลังสินค้า ควบคุมสต๊อค เบิกจ่ายสินค้า กำหนดรูปแบบการจัดเก็บของคลังสินค้า การจำแนกการเบิกจ่ายตามโปรเจคงานต่างๆ และรายงานเกี่ยวกับระบบคลังสินค้า (ไม่มีระบบขายสินค้า)
อยู่ระหว่างการจัดทำ
อยู่ระหว่างการจัดทำ
อยู่ระหว่างการจัดทำ
อยู่ระหว่างการจัดทำ

Empty!

Empty!

Last update: 2/22/2015 9:05:16 PM