News Details

News & Video clips

ข่าวสารและคลิปวีดีโอ

การลงทะเบียนบัญชีสมาชิกผู้ใช้วุฒิซอฟต์ (Wuthisoft Account)

บัญชีสมาชิกผู้ใช้วุฒิซอฟต์ (Wuthisoft Account) เป็นทะเบียนบัญชีสมาชิกผู้ใช้ สำหรับให้บริการทางด้านข้อมูลต่างๆ และใช้ในการลงทะเบียนโปรแกรมใช้งานแบบถาวร (Activation) ผ่านทางอินเตอร์เนทของโปรแกรม iStore Xpress ทั้งในรุ่นสำหรับผู้ใช้ฟรี (Free Edition) และรุ่นสำหรับผู้บริจาคแบบใบอนุญาตตามจำนวนสิทธิ์ (Donor License - Volume) ส่วนผู้ที่ได้รับใบอนุญาตแบบส่วนบุคคล (Donor License - Personal) ก็สามารถเข้ามาดูข้อมูลใบอนุญาตของตนเองเพื่อนำไปใช้ในการลงทะเบียนได้ หากเกิดกรณีหาใบอนุญาตไม่เจอหรือทำใบอนุญาตสูญหาย

ส่วนวิธีการและขั้นตอนในการลงทะเบียนบัญชีสมาชิกผู้ใช้ ให้ดูจากคลิปวีดีโอด้านล่างนี้

Wuthisoft

วุฒิซอฟต์ เป็นผู้พัฒนาโปรแกรมประยุกต์ ในด้านการบริหารธุรกิจ การจัดการระบบฐานข้อมูล สำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก โดยมุ่งพัฒนาโปรแกรมที่มีประโยชน์และใช้งานได้จริงกับชีวิตประจำวันของคนไทย เพื่อให้คนไทยได้ใช้โปรแกรมที่มีคุณภาพ ในราคาประหยัด

นอกจากนี้ยังมีโปรแกรมฟรี (Freeware) ที่พัฒนาออกมาให้คนไทยได้ใช้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

Software Page

iStore Xpress

โปรแกรมบริหารจัดการร้านค้าขนาดเล็ก

WH Xpress

โปรแกรมบริหารจัดการคลังสินค้า

POS Xpress

โปรแกรมระบบขายหน้าร้าน

Our Contacts

78 Thubthim Building, On-Nut 17, Sukhumvit 77 Rd. Suanluang, Suanluang, Bangkok 10250 TH

(+66) 081 802 6223