Privacy Policy

  • Home /
  • Privacy Policy

Privacy Policy

นโยบายความเป็นส่วนตัว

WUTHISOFT (“วุฒิซอฟต์”) ตระหนักว่าข้อมูลความลับของผู้ใช้เว็บไซต์เป็นข้อมูลที่สำคัญมากต่อผู้ใช้เว็บไซต์ ผู้ใช้เว็บไซต์สามารถเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.wuthisoft.com และเว็บไซต์ภายใต้โดเมนหลักนี้ (Subdomain) โดยมิต้องแจ้งชื่อของผู้ใช้เว็บไซต์ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ต่อวุฒิซอฟต์ ยกเว้นกรณีเป็นผู้ใช้ซอฟต์แวร์ของทางวุฒิซอฟต์ ซึ่งจะต้องลงทะเบียนสมาชิกผู้ใช้ และให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริง ที่สามารถแสดงถึงตัวบุคคลของผู้ใช้ เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาในเรื่องต่างๆ และเพื่อรับผิดชอบและยอมรับข้อตกลงการปกป้องคุ้มครองลิขสิทธ์ของโปรแกรม

วุฒิซอฟต์ จะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้เว็บไซต์ และข้อมูลลงทะเบียนบัญชีสมาชิกผู้ใช้โปรแกรมซอฟต์แวร์ของวุฒิซอฟต์ www.wuthisoft.com และจะไม่จำหน่ายหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลอื่นใด เว้นแต่เป็นกรณีที่สามารถดำเนินการดังกล่าวได้ภายใต้กฎหมายเท่านั้น

Wuthisoft

วุฒิซอฟต์ เป็นผู้พัฒนาโปรแกรมประยุกต์ ในด้านการบริหารธุรกิจ การจัดการระบบฐานข้อมูล สำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก โดยมุ่งพัฒนาโปรแกรมที่มีประโยชน์และใช้งานได้จริงกับชีวิตประจำวันของคนไทย เพื่อให้คนไทยได้ใช้โปรแกรมที่มีคุณภาพ ในราคาประหยัด

นอกจากนี้ยังมีโปรแกรมฟรี (Freeware) ที่พัฒนาออกมาให้คนไทยได้ใช้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

Software Page

iStore Xpress

โปรแกรมบริหารจัดการร้านค้าขนาดเล็ก

WH Xpress

โปรแกรมบริหารจัดการคลังสินค้า

POS Xpress

โปรแกรมระบบขายหน้าร้าน

Our Contacts

78 Thubthim Building, On-Nut 17, Sukhumvit 77 Rd. Suanluang, Suanluang, Bangkok 10250 TH

(+66) 081 802 6223