Changelog

Changelog

บันทึกการเปลี่ยนแปลงในแต่ละเวอร์ชั่น

Donor Edition (รุ่นสำหรับผู้บริจาค)

 • 11/22/2018

  November 2018

  Donor Edition

  Release Version 2.5 (Build 1190)

  1. แก้ไขข้อผิดพลาดในหน้าต่างค้นหารายการขายเครดิตเพื่อดูข้อมูลย้อนหลังหรือเพื่อเปิดแก้ไขข้อมูลใบขาย จากปุ่มทูลบาร์ "เปิด" บนหน้าบันทึกขายสินค้ามีเครดิต
  2. เพิ่มระบบการตรวจจับภาษาบนช่องรับรหัสบาร์โค้ดให้เปลี่ยนคีย์บอร์ดเป็นภาษาอังกฤษโดยอัตโนมัติ เพื่อแก้ปัญหาเครื่องยิงบาร์โค้ดส่งรหัสผิดเพี้ยนไป เมื่อคีย์บอร์ดเป็นภาษาไทยขณะยิงบาร์โค้ด
  3. แก้ไขข้อผิดพลาดในกรณีการตั้งค่าปุ่มเปอร์เซ็นต์ส่วนลดไม่สามารถอ่านการตั้งค่าที่บันทึกไว้ได้และกลับไปใช้ค่าเริ่มต้นของโปรแกรมทุกครั้งเมื่อเปิดโปรแกรมใหม่
  4. เพิ่มรายการเคลื่อนไหวสต๊อคสินค้าแบบตารางข้อมูล 4 ประเภทรายการ ได้แก่ รายการรับเข้าสต๊อคจากการซื้อ, รายการรับเข้าสต๊อคจากการรับคืน, รายการตัดสต๊อคจากการขาย และรายการตัดสต๊อคจากการส่งคืน
  5. เพิ่มรายงานการขายประจำวันแบบตารางข้อมูล 4 ประเภทรายการ ได้แก่ สรุปยอดขายตามประเภทการขาย, สรุปยอดขายตามประเภทสินค้า, สรุปยอดขายตามพนักงานขาย และสรุปยอดขายตามรายชื่อลูกค้า
 • 8/12/2018

  August 2018

  Donor Edition

  Release Version 2.4 (Build 1180)

  1. ปรับปรุงระบบการลงทะเบียนโปรแกรมใช้งานแบบถาวรผ่านทางอินเตอร์เนท (Activation using account via internet) และเพิ่มวิธีการลงทะเบียนแบบใหม่ด้วยรหัสลงทะเบียนแบบออฟไลน์ (Registration Code) สำหรับเครื่องคอมฯ ที่ไม่สามารถต่ออินเตอร์เนทได้
  2. เพิ่มระบบการตรวจสอบเวอร์ชั่นล่าสุดของโปรแกรม (Check for Updates) โดยจะมีข้อความแจ้งและลิ้งค์สำหรับดาวน์โหลดหากมีเวอร์ชั่นที่ใหม่กว่าออกมา
  3. เพิ่มระบบการลงทะเบียนเจ้าของไฟล์ฐานข้อมูล โดยจะนำไปใช้ในการร้องขอเกี่ยวกับฐานข้อมูล เช่น การขอตั้งรหัสผ่านใหม่ของผู้ดูแลระบบ กรณีลืมรหัสผ่านของ Admin เป็นต้น
  4. ปรับปรุงประสิทธิภาพการดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลขึ้นมาแสดง กรณีที่มีรายการข้อมูลเป็นจำนวนมากหรือใช้มาหลายปี ให้แสดงข้อมูลได้รวดเร็วขึ้น ในการทำงานและรายงานต่างๆ
  5. ปรับปรุงการตั้งค่าของโปรแกรมใหม่ เพื่อแก้ปัญหาไฟล์การตั้งค่าของผู้ใช้เสีย (user.config) ที่เป็นเหตุให้เปิดโปรแกรมใช้งานไม่ได้ของเวอร์ชั่นที่ผ่านมา
  6. เพิ่มการตั้งค่าการเรียงลำดับรายการสินค้าที่แสดงในใบเสร็จรับเงินและพื้นที่การแสดงข้อมูลอื่นๆ ว่าต้องการเรียงลำดับจากข้อมูลใดให้เป็นค่าปกติ เช่น รหัสสินค้า ชื่อสินค้า
  7. เพิ่มการพิมพ์จ่าหน้าซองจดหมายของข้อมูลรายชื่อลูกค้าการค้า
 • 1/15/2017

  January 2017

  Donor Edition

  Release Version 2.3 (Build 1170)

  1. แก้ไขข้อผิดพลาดในหน้าบันทึกรายการคูปอง กรณีทำการเพิ่มจำนวนบัตรคูปอง แล้วไม่สามารถเพิ่มจำนวนบัตรได้
  2. แก้ไขข้อผิดพลาด กรณีสลับเข้าใช้งานในร้านและฐานข้อมูลใหม่ ข้อมูล Search Lookup ของข้อมูลรายชื่อสินค้า และข้อมูลลูกค้าการค้า ไม่เปลี่ยนไปตามฐานข้อมูลของร้านที่เข้าใช้งาน
  3. ปรับปรุงการลงทะเบียนโปรแกรมด้วยบัญชีสมาชิกผู้ใช้ผ่านทางอินเตอร์เนท ให้รองรับ Windows XP สามารถลงทะเบียนได้ และไม่จำเป็นต้องมี .NET Framework 4.6 อยู่ในเครื่อง
  4. เพิ่มการอัพเกรดการตั้งค่า (Configurations) เมื่อทำการอัพเกรดเวอร์ชั่นใหม่ ให้นำเอาการตั้งค่าของเวอร์ชั่นก่อนหน้านั้นมาเป็นค่าเริ่มต้นของเวอร์ชั่นใหม่อัตโนมัติ
 • 10/11/2016

  October 2016

  Donor Edition

  Release Version 2.2 (Build 1160)

  1. เพิ่มการสรุปยอดจำนวน(Group Summary) ของตารางข้อมูล(GridView) ที่มีคอลัมน์จำนวน(เงิน,หน่วย) เมื่อมีการจัดกลุ่มข้อมูล(Grouping) และแสดงรายการกลุ่มอัตโนมัติ(Auto Expand All Groups)
  2. แก้ไขหน้าบันทึกขายสินค้าช่องรับข้อมูลของจำนวนหน่วยให้รับได้มากกว่า 32,000 และจำนวนเงินในช่องเงินสดรับรับได้มากกว่า 1,000,000.00
  3. เพิ่มการสร้างแบบพิมพ์บาร์โค้ด (Barcode template) ให้ผู้ใช้สามารถสร้างแบบพิมพ์ตามกระดาษสติ๊กเกอร์ที่ขายตามท้องตลาดใช้เองได้
  4. เพิ่มหน้าต่างการพิมพ์บาร์โค้ด (Barcode Printing Dialog) สำหรับการสั่งพิมพ์บาร์โค้ดผ่านหน้าบัญชีรายชื่อสินค้า และหน้าบันทึกสั่งซื้อสินค้า โดยสามารถสั่งพิมพ์รายการสินค้าตามใบสั่งซื้อ ด้วยแบบพิมพ์บาร์โค้ดที่สร้างขึ้นได้
  5. ปรับปรุงคู่มือการใช้งานบางส่วนที่มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม
 • 6/17/2016

  June 2016

  Donor Edition

  Release Version 2.1 (Build 1150)

  1. แก้ไขวิธีการบันทึกตรวจรับสินค้าโดยแยกปุ่มคำสั่งจากหน้ารายละเอียดใบสั่งซื้อออกไปไว้ที่ทูลบาร์คำสั่งแทน เพื่อลดความสับสนและแยกขั้นตอนการบันทึกตรวจรับสินค้าออกจากการแก้ไขข้อมูลใบสั่งซื้อสินค้า
  2. เพิ่มการสำรองฐานข้อมูลอัตโนมัติ ทุกครั้งที่ปิดใช้งานโปรแกรม (Auto backup on close)
  3. เพิ่มรายงานสรุปยอดขายเงินสดรายวัน เป็นการสรุปยอดขายสุทธิ ต้นทุนขาย และกำไรขั้นต้น โดยสรุปยอดออกมาเป็นวันๆ ตามช่วงเวลาที่กำหนด
  4. เพิ่มการพิมพ์ข้อมูลจากตารางข้อมูลในทุกๆ หน้าที่มีการแสดงข้อมูลในตารางแบบ GridView โดยในหน้าแสดงผลการพิมพ์สามารถปรับรูปแบบการพิมพ์ (Page Setup) ได้ตามต้องการ
  5. ปรับปรุงการลงทะเบียนโปรแกรมด้วยบัญชีสมาชิกผู้ใช้ผ่านทางอินเตอร์เนท โดยเปลี่ยนจาก Web Service ไปใช้ Web Api แทน
 • 1/6/2016

  January 2016

  Donor Edition

  Release Version 2.0 (Build 1140)

  1. แก้ไขสลิปใบเสร็จส่วนการแสดงข้อความท้ายสลิปให้รองรับการขึ้นบรรทัดใหม่หรือแบบหลายบรรทัด (Multiline) เช่นเดียวกับข้อความที่ตั้งค่าไว้
  2. เพิ่มตัวเลือกการแสดงภาษาอังกฤษบนใบเสร็จรับเงินแบบเต็มและแบบสลิป
  3. แยกพิมพ์เอกสารการขายของ ใบแจ้งหนี้ / ใบส่งสินค้า / ใบเบิกสินค้า ให้สามารถเลือกพิมพ์แบบแยกกันได้
  4. เพิ่มตัวเลือกในการพิมพ์บาร์โค้ดสินค้าและป้ายสินค้า โดยสามารถเลือกแสดงหรือไม่แสดงราคาขายต่อหน่วยบนบาร์โค้ดหรือป้ายสินค้าได้
  5. ปรับปรุงระบบการลงทะเบียนโปรแกรมผ่านบัญชีสมาชิกผู้ใช้ทางอินเตอร์เนท (สำหรับ License - Volume)
  6. ปรับขนาดตัวอักษรปกติของหน้างานโปรแกรมและเมนูริบบอร์นเป็น Font: Leelawadee, 11.25pt
  7. Installer with NGen ช่วยให้การโหลดโปรแกรมเร็วขึ้นตอนเปิดใช้งานโปรแกรม
 • 5/22/2015

  May 2015

  Donor Edition

  Release Version 1.1.3

  1. แก้ไขข้อผิดพลาดหน้าบัญชีรายชื่อสินค้า ไม่เช็คสิทธิ์การใช้ (Permission) ก่อนทำการเพิ่มรายการ, แก้ไขข้อมูล, ลบข้อมูล และพิมพ์ข้อมูล
  2. ปรับการจัดเรียงรายการสินค้าในทุกหน้างานให้จัดเรียงตามรหัสสินค้าเป็นค่าปกติ
  3. แก้ไขข้อผิดพลาดการพิมพ์สลิปใบเสร็จไม่ส่งไปพิมพ์ที่เครื่องพิมพ์สลิปตามที่ได้ตั้งค่าไว้
 • 4/18/2015

  April 2015

  Donor Edition

  Release Version 1.1.2

  1. ปรับปรุงการคำนวณมูลค่าสินค้าคงเหลือในรายงานมูลค่าสินค้าคงเหลือ จากวิธีต้นทุนถัวเฉลี่ยเป็นต้นทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก
  2. ปรับปรุงใบ Invoice และใบเสร็จ ให้แสดงเบอร์โทรศัพท์ในที่อยู่ของลูกค้า และปรับปรุงวิธีการคำนวณจำนวนวันเครดิตใหม่
  3. เพิ่มประเภทการลงทะเบียนใบอนุญาตแบบบัญชีผู้ใช้ตามจำนวนเครื่อง โดยลงทะเบียนผ่านบัญชีวุฒิซอฟต์ทางอินเตอร์เนท
 • 1/18/2015

  January 2015

  Donor Edition

  Release Version 1.1.1

  1. ปรับปรุงข้อผิดพลาด ยอดรับคืนเป็นจำนวนเงินไม่ถูกต้อง สำหรับรายงานยอดรับคืนตามประเภทสินค้า ในรายงานการขายสินค้า (All-In-1)
  2. ปรับปรุงข้อผิดพลาด ในการพิมพ์ใบเสร็จแบบสลิปขนาด 3" | 80mm จากหน้ารายการขายเงินสดและรายการขายเครดิต สั่งพิมพ์ผิดขนาดสลิป
  3. แก้เงื่อนไขในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลชื่อลูกค้าในข้อมูลรายการขายมีเครดิต ให้แก้ไขชื่อลูกค้าได้ในกรณีที่ใบขายนั้นยังไม่ได้บันทึกรับชำระเงิน
  4. ปรับเปลี่ยนเอกสารแบบฟอร์มจากขนาด A4 (21x29.70 cm) เป็น Letter (21.59x27.94 cm) เพื่อรองรับกระดาษแบบต่อเนื่อง (9"x11") โดยยังสามารถใช้กระดาษ A4 ได้อยู่ ในเอกสารแบบฟอร์มดังต่อไปนี้
      - ด้านการขาย: ชุดใบเสร็จรับเงิน, ใบแจ้งหนี้/ใบเบิกสินค้า/ใบส่งของ, ใบรับคืนสินค้า
      - ด้านการจัดซื้อ: ใบสั่งซื้อสินค้า, ใบส่งคืนสินค้า
  5. รับรองผลการใช้ลิ้นชักเก็บเงินแบบต่อตรงจากเครื่องคอมพิวเตอร์
 • 11/16/2014

  November 2014

  Donor Edition

  Release Version 1.1.0

  1. เพิ่มหน้าข้อมูลลูกค้าการค้ารายตัว สำหรับใช้แสดงข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้า/ผู้จำหน่ายรายตัว ประกอบด้วย 12 รายการข้อมูล
   1. ข้อมูลทั่วไป
    1. ภาพรวมข้อมูลลูกค้าการค้า
    2. สินค้าของผู้จำหน่าย
   2. ข้อมูลระบบซื้อ
    1. รายการใบสั่งซื้อ
    2. รายการสินค้าที่ซื้อ
    3. รายการใบส่งคืนสินค้า
    4. รายการสินค้าที่ส่งคืน
   3. ข้อมูลระบบขาย
    1. รายการขาย
    2. รายการสินค้าที่ขาย
    3. รายการใบรับคืนสินค้า
    4. รายการสินค้าที่รับคืน
    5. รายการส่วนลด
    6. สรุปยอดการขาย
  2. เปลี่ยนการค้นหาชื่อสินค้าในหน้าบันทึกการขายสินค้า เป็นแบบ Search Lookup
  3. ปรับขนาดตัวอักษรและตัวเลขในหน้าบันทึกการขายสินค้าให้มีขนาดใหญ่ขึ้น
  4. เพิ่มการใช้ลิ้นชักเก็บเงินแบบต่อตรงจากเครื่องคอมพิวเตอร์ (ยังไม่ได้ทดสอบการทำงาน)
  5. ปรับปรุงข้อผิดพลาด บนหน้าบันทึกขายสินค้ามีเครดิต กรณีลบรายการสินค้าในตารางแล้วโปรแกรมไม่บันทึกลบรายการสินค้าที่ลบไป
  6. ปรับตัวเลขจำนวนหน่วยให้สามารถสั่งซื้อหรือขายได้มากกว่า 32,767 หน่วย ของ Editors ตัวรับจำนวนหน่วย
  7. ปรับปรุงคู่มือการใช้งานสำหรับเวอร์ชั่น 1.1.0
 • 9/29/2014

  September 2014

  Donor Edition

  Release Version 1.0.9

  1. เพิ่มหน้าข้อมูลสินค้ารายตัว สำหรับใช้แสดงข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลของสินค้ารายตัว ประกอบด้วย 14 รายการข้อมูล
   1. ข้อมูลทั่วไป
    1. ภาพรวมข้อมูลตัวสินค้า
    2. รายชื่อผู้จำหน่าย
   2. ข้อมูลระบบซื้อ
    1. รายการสั่งซื้อ
    2. รายการรับเข้าสต๊อค
    3. รายการส่งคืนสินค้า
   3. ข้อมูลระบบขาย
    1. รายการขาย
    2. รายการตัดสต๊อค
    3. รายการรับคืนสินค้า
    4. รายการคูปอง
    5. รายการโปรโมชั่น
    6. รายการส่วนลด
    7. สรุปยอดการขาย
   4. ข้อมูลสต็อคสินค้า
    1. รายการเคลื่อนไหว
    2. มูลค่าสินค้าคงเหลือ
  2. เพิ่มการพิมพ์บิลของรายการรายรับอื่นๆ สามารถแก้ไขและตั้งค่าบิลในการพิมพ์เองได้
  3. ปรับปรุงสลิปใบเสร็จรับเงิน เพิ่มการตั้งค่า การแสดงรายละเอียดส่วนลด, การแสดงหมายเหตุ, การกำหนดชื่อสลิป และการกำหนดตัวอักษรของสลิป
  4. เพิ่มปุ่มพิมพ์รายการส่วนลดแบบ A4 ในหน้าบันทึกขายเงินสด ในแถบข้อมูลรายการขายย้อนหลัง
  5. เพิ่มการตั้งค่าคีย์ลัดในหน้าที่ใช้บันทึกขายสินค้าแบบเงินสด โดยสามารถเลือกการตั้งค่าให้เรียกใช้ฟังก์ชั่นคำสั่งการบันทึก เมื่อกดปุ่ม Enter บนแป้นพิมพ์ ในขณะที่เคอร์เซอร์อยู่ที่ช่องเงินทอน
  6. เพิ่มหน้าการตรวจสอบจำนวนหน่วยการตัดสต็อคไม่ตรงกับจำนวนหน่วยในใบบิลขาย และเพิ่มฟังก์ชั่นการตรวจสอบจำนวนหน่วยในขั้นตอนการสรุปยอดการขายก่อนการบันทึกข้อมูล
  7. เพิ่มการแสดงรูปสินค้าในหน้าบันทึกการขายสินค้าแบบเงินสด
  8. เพิ่มปุ่มคำนวณเปอร์เซ็นต์ส่วนลด เพื่อช่วยในการคำนวณส่วนลดกับรายการขาย ได้ทั้งแบบเฉพาะรายการที่เลือก และแบบทุกรายการ(ทั้งบิล) ในหน้าบันทึกขายสินค้าที่รองรับส่วนลดเงินสด
  9. ปรับปรุงคู่มือการใช้งานสำหรับเวอร์ชั่น 1.0.9
 • 6/29/2014

  June 2014

  Donor Edition

  Release Version 1.0.8

  1. เปลี่ยนการลงทะเบียนโปรแกรมจากระบบ Activation เป็นระบบ License โดยจะได้รับเป็น Serial Number ซึ่งสร้างจากไอดีและชื่อของผู้ใช้ที่ได้รับลิขสิทธิ์การใช้งาน
  2. เพิ่มระบบลิงค์รายการชื่อร้านและฐานข้อมูล โดยสามารถเพิ่มรายชื่อร้านและฐานข้อมูลสำหรับเปิดใช้งานได้
  3. เพิ่มขนาดตัวเลขราคาให้มีขนาดใหญ่ขึ้นในแบบพิมพ์บาร์โค้ดสินค้าและบัตรสินค้า
  4. ปรับปรุงแบบสลิปใบเสร็จให้แสดงเป็นภาษาไทย ปรับรูปแบบข้อความรายการสินค้าให้อยู่ในรูปแบบ "ชื่อสินค้า หน่วยนับ@ราคาต่อหน่วย" และเพิ่มข้อความของจำนวน "เงินสดรับ" และ "เงินถอน" ออกแสดงในสลิปใบเสร็จขณะขายสินค้าเงินสด
  5. ปรับขนาดตัวอักษรทั่วไปของใบเสร็จแบบสลิปให้มีขนาดใหญ่ขึ้นจาก 8pt. เป็น 9pt.
  6. เพิ่มฟังก์ชั่นพักการขายในหน้าบันทึกขายสินค้าเงินสด
  7. เพิ่มฟังก์ชั่นการนำออกข้อมูลลูกค้าการค้าไปเป็นไฟล์ต่างๆ (Export to files)
  8. เพิ่มฟังก์ชั่นการนำเข้าข้อมูลบัญชีรายชื่อลูกค้าการค้าจากไฟล์ Excel (Import from excel files)
  9. ปรับปรุงหน้าบัญชีรายชื่อสินค้า โดยเพิ่มแท็บการจัดการข้อมูลแบบตารางข้อมูล (Table Layout) เพื่อรองรับการนำออกและการนำเข้าข้อมูล (To support export and import data)
  10. เพิ่มฟังก์ชั่นการนำออกข้อมูลบัญชีรายชื่อสินค้าไปเป็นไฟล์ต่างๆ (Export to files)
  11. เพิ่มฟังก์ชั่นการนำเข้าข้อมูลบัญชีรายชื่อสินค้าจากไฟล์ Excel (Import from excel files)
  12. ปรับปรุงคู่มือการใช้งานในส่วนที่มีการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงเพิมเติมในเวอร์ชั่น 1.0.8

Free Edition (รุ่นสำหรับผู้ใช้ฟรี)

 • 8/11/2018

  August 2018

  Free Edition

  Release Version 1.6 (Build 1084)

  1. ปรับปรุงระบบการลงทะเบียนโปรแกรมใช้งานแบบถาวรผ่านทางอินเตอร์เนท (Activation using account via internet) และเพิ่มวิธีการลงทะเบียนแบบใหม่ด้วยรหัสลงทะเบียนแบบออฟไลน์ (Registration Code) สำหรับเครื่องคอมฯ ที่ไม่สามารถต่ออินเตอร์เนทได้
  2. เพิ่มระบบการตรวจสอบเวอร์ชั่นล่าสุดของโปรแกรม (Check for Updates) โดยจะมีข้อความแจ้งและลิ้งค์สำหรับดาวน์โหลดหากมีเวอร์ชั่นที่ใหม่กว่าออกมา
  3. เพิ่มระบบการลงทะเบียนเจ้าของไฟล์ฐานข้อมูล โดยจะนำไปใช้ในการร้องขอเกี่ยวกับฐานข้อมูล เช่น การขอตั้งรหัสผ่านใหม่ของผู้ดูแลระบบ กรณีลืมรหัสผ่านของ Admin เป็นต้น
  4. ปรับปรุงประสิทธิภาพการดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลขึ้นมาแสดง กรณีที่มีรายการข้อมูลเป็นจำนวนมากหรือใช้มาหลายปี ให้แสดงข้อมูลได้รวดเร็วขึ้น ในการทำงานและรายงานต่างๆ
  5. ปรับปรุงการตั้งค่าของโปรแกรมใหม่ เพื่อแก้ปัญหาไฟล์การตั้งค่าของผู้ใช้เสีย (user.config) ที่เป็นเหตุให้เปิดโปรแกรมใช้งานไม่ได้ของเวอร์ชั่นที่ผ่านมา
 • 1/15/2017

  January 2017

  Free Edition

  Release Version 1.5 (Build 1083)

  1. แก้ไขข้อผิดพลาดในหน้าบันทึกรายการคูปอง กรณีทำการเพิ่มจำนวนบัตรคูปอง แล้วไม่สามารถเพิ่มจำนวนบัตรได้
  2. แก้ไขระบบลงทะเบียนโปรแกรม (Activation) กรณีที่ต้องคลิก Activate 2 ครั้ง ถึงจะสามารถลงทะเบียนได้สำเร็จ
  3. ปรับปรุงการลงทะเบียนโปรแกรมด้วยบัญชีสมาชิกผู้ใช้ผ่านทางอินเตอร์เนท ให้รองรับ Windows XP สามารถลงทะเบียนได้ และไม่จำเป็นต้องมี .NET Framework 4.6 อยู่ในเครื่อง
  4. เพิ่มการอัพเกรดการตั้งค่า (Configurations) เมื่อทำการอัพเกรดเวอร์ชั่นใหม่ ให้นำเอาการตั้งค่าของเวอร์ชั่นก่อนหน้านั้นมาเป็นค่าเริ่มต้นของเวอร์ชั่นใหม่อัตโนมัติ
 • 10/13/2016

  October 2016

  Free Edition

  Release Version 1.4 (Build 1082)

  1. แก้ไขข้อผิดพลาดระบบการลงทะเบียนโปรแกรม (Activation) กรณีสถานะของโปรแกรมหมดอายุทดลองใช้ 99 วันไปแล้ว แต่ไม่สามารถทำการ Activate ได้ เนื่องจากโปรแกรมเช็ควันทดลองใช้ผิดพลาดบอกว่ายังใช้โปรแกรมไม่ถึง 45 วัน
 • 9/25/2016

  September 2016

  Free Edition

  Release Version 1.3 (Build 1081)

  1. แก้ไขเอกสารชุดใบเสร็จรับเงิน/ใบแจ้งหนี้/ใบส่งของ สำหรับช่องรหัสสินค้าที่ตกบรรทัด
  2. แก้ไขหน้าบันทึกขายสินค้าช่องรับข้อมูลของจำนวนหน่วยให้รับได้มากกว่า 32,000 และจำนวนเงินในช่องเงินสดรับรับได้มากกว่า 1,000,000.00
  3. เพิ่มการพิมพ์จากตารางข้อมูลและแสดงการสรุปยอดจำนวนเงินตามกลุ่มคอลัมน์ที่เลือกในตารางแสดงข้อมูลในหลายหน้างาน เช่น รายการขายเงินสด, รายการขายเครดิต, บันทึกรายรับอื่นๆ, บันทึกรายจ่ายอื่นๆ ฯลฯ
  4. เพิ่มรหัสอ้างอิง (Reference Key) สำหรับใช้ในการลงทะเบียนบัญชีสมาชิกผู้ใช้บนเว็บไซต์ของโปรแกรม (istorexpress.wuthisoft.com)
 • 6/15/2016

  June 2016

  Free Edition

  Release Version 1.2 (Build 1080)

  1. แก้ไขวิธีการบันทึกตรวจรับสินค้าโดยแยกปุ่มคำสั่งจากหน้ารายละเอียดใบสั่งซื้อออกไปไว้ที่ทูลบาร์คำสั่งแทน เพื่อลดความสับสนและแยกขั้นตอนการบันทึกตรวจรับสินค้าออกจากการแก้ไขข้อมูลใบสั่งซื้อสินค้า
  2. เพิ่มการสำรองฐานข้อมูลอัตโนมัติ ทุกครั้งที่ปิดใช้งานโปรแกรม (Auto backup on close)
  3. ปรับปรุงการลงทะเบียนโปรแกรมด้วยบัญชีสมาชิกผู้ใช้ผ่านทางอินเตอร์เนท โดยเปลี่ยนจาก Web Service ไปใช้ Web Api แทน
 • 1/15/2016

  January 2016

  Free Edition

  Release Version 1.1 (Build 1079)

  1. ปรับการจัดเรียงรายการสินค้าในทุกหน้างานให้จัดเรียงตามรหัสสินค้าเป็นค่าปกติ
  2. ปรับปรุงช่องข้อมูลหมายเหตุในหน้าบันทึกขายสินค้าไม่เคลีร์ยค่าเมื่อเริ่มรายการขายใหม่
  3. ปรับปรุงระบบการลงทะเบียนโปรแกรมผ่านบัญชีสมาชิกผู้ใช้ทางอินเตอร์เนท
  4. ปรับขนาดตัวอักษรปกติของหน้างานโปรแกรมและเมนูริบบอร์นเป็น Font: Leelawadee, 11.25pt
  5. Installer with NGen ช่วยให้การโหลดโปรแกรมเร็วขึ้นตอนเปิดใช้งานโปรแกรม
 • 4/9/2015

  April 2015

  Free Edition

  Release Version 1.0.78

  1. ปรับปรุงข้อผิดพลาด ยอดรับคืนเป็นจำนวนเงินไม่ถูกต้อง สำหรับรายงานยอดรับคืนตามประเภทสินค้า ในรายงานการขายสินค้า (All-In-1)
  2. แก้เงื่อนไขในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลชื่อลูกค้าในข้อมูลรายการขายมีเครดิต ให้แก้ไขชื่อลูกค้าได้ในกรณีที่ใบขายนั้นยังไม่ได้บันทึกรับชำระเงิน
  3. ปรับเปลี่ยนเอกสารแบบฟอร์มจากขนาด A4 (21x29.70 cm) เป็น Letter (21.59x27.94 cm) เพื่อรองรับกระดาษแบบต่อเนื่อง (9"x11") โดยยังสามารถใช้กระดาษ A4 ได้อยู่ ในเอกสารแบบฟอร์มดังต่อไปนี้
   1. ด้านการขาย: ชุดใบเสร็จรับเงิน, ใบแจ้งหนี้/ใบเบิกสินค้า/ใบส่งของ, ใบรับคืนสินค้า
   2. ด้านการจัดซื้อ: ใบสั่งซื้อสินค้า, ใบส่งคืนสินค้า
  4. ปรับปรุงการคำนวณมูลค่าสินค้าคงเหลือในรายงานมูลค่าสินค้าคงเหลือ จากวิธีต้นทุนถัวเฉลี่ยเป็นต้นทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก
  5. ปรับปรุงใบ Invoice และใบเสร็จ ให้แสดงเบอร์โทรศัพท์ในที่อยู่ของลูกค้า และปรับปรุงวิธีการคำนวณจำนวนวันเครดิตใหม่
  6. เพิ่มวิธีการลงทะเบียนโปรแกรมให้สามารถทำการ Activate ผ่านบัญชีลงทะเบียนวุฒิซอฟต์ (Wuthisoft Account) ทาง Internet ได้โดยไม่ต้องส่งมาขอ Activation code กับผู้พัฒนา
 • 11/14/2014

  November 2014

  Free Edition

  Release Version 1.0.77

  1. ปรับปรุงข้อผิดพลาด บนหน้าบันทึกขายสินค้ามีเครดิต กรณีลบรายการสินค้าในตารางแล้วโปรแกรมไม่บันทึกการลบรายการสินค้าที่ลบไป
  2. ปรับตัวเลขจำนวนหน่วยให้สามารถสั่งซื้อหรือขายได้มากกว่า 32,767 หน่วย ของ Editors ตัวรับจำนวนหน่วย
  3. เพิ่มหน้าตรวจสอบการตัดสต๊อคไม่ถูกต้อง พร้อมทั้งเพิ่มฟังก์ชั่นการแก้ไขปัญหา และเพิ่มฟังก์ชั่นการตรวจสอบข้อมูลในหน้าบันทึกขายสินค้า เพื่อป้องกันการเกิดการตัดสต๊อคไม่ตรงกับบิลขาย
  4. ปรับขนาดตัวอักษรในหน้าบันทึกขายสินค้าให้มีขนาดใหญ่ขึ้น
  5. ปรับปรุงข้อผิดพลาด ที่พบในหน้าบันทึกขายสินค้ามีเครดิตในช่องข้อมูลชื่อลูกค้า
 • 4/21/2014

  April 2014

  Free Edition

  Release Version 1.0.7

  1. เพิ่มรายงานสรุปยอดรับคืนสินค้าตามประเภทสินค้า
  2. ปรับปรุงคู่มือการใช้งานในส่วนที่มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาเพิ่มเติมตั้งแต่เวอร์ชั่น 1.0.5 - 1.0.7
  3. ปรับปรุงข้อผิดพลาด ในหน้าบัญชีรายชื่อลูกค้าการค้า กรณีสั่งลบรายชื่อในตารางรายการที่ไม่ใช่รายการสุดท้าย จะเกิด Error ขึ้น
  4. ปรับปรุงข้อผิดพลาด ของช่องรับรหัสบาร์โค้ดในหน้า บัญชีรายชื่อสินค้า, บัญชีรายชื่อลูกค้าการค้า และบันทึกสั่งซื้อสินค้า
 • 3/17/2014

  March 2014

  Free Edition

  Release Version 1.0.6

  1. เพิ่มความสะดวกในการนำเข้ารายการสินค้าในใบสั่งซื้อสินค้า ด้วยเครื่องยิงบาร์โค้ด, รหัสสินค้า และ Search Lookup
  2. ปรับปรุงสลิปใบเสร็จรับเงิน และเพิ่มการตั้งค่าขอบกระดาษสลิป (Margin Top, Margin Left, Margin Bottom) และการจัดเรียงข้อความท้ายสลิป (Alignment: Left, Center, Right)
  3. เพิ่มความสะดวกในการนำเข้ารายชื่อผู้จำหน่ายในข้อมูลสินค้าด้วย Search Lookup
  4. เพิ่มความสะดวกในการนำเข้ารายการสินค้าในข้อมูลผู้จำหน่าย ด้วยเครื่องยิงบาร์โค้ด และ Search Lookup
  5. ปรับปรุงหน้าตรวจสอบสินค้าคงเหลือ โดยเพิ่มตัวกรองข้อมูลให้สามารถแสดงข้อมูลตามแผนกสินค้าและหมวดสินค้าได้
  6. เพิ่มความสะดวกในการค้นหาสินค้าในบัญชีรายชื่อสินค้า ด้วยเครื่องยิงบาร์โค้ด และ Search Lookup
  7. เพิ่มหน้ารายงานสต๊อคสินค้า (All-In-1) ในส่วนระบบสต็อคสินค้าเพื่อใช้นำเสนอรายงานต่างๆ
  8. เพิ่มรายงานบัญชีรายชื่อสินค้าทั้งแบบมีรูปและแบบไม่มีรูป
  9. เพิ่มการพิมพ์บาร์โค้ดสินค้า โดยสามารถเลือกรายการสินค้าและจำนวนที่ต้องการพิมพ์ได้เอง
  10. เพิ่มการพิมพ์บัตร/ป้ายสินค้า โดยสามารถเลือกรายการสินค้าและจำนวนที่ต้องการพิมพ์ได้เอง
  11. เพิ่มรายงานสินค้าคงเหลือ ตามหมวดหมู่สินค้า และรายละเอียดสินค้าคงเหลือ
  12. เพิ่มรายงานสินค้าคงเหลือแบบมีรูปสินค้า และยอดขายเดือนล่าสุด
  13. เพิ่มรายงานรายการเข้าออกสินค้าคงคลัง (Transactions) ได้แก่ รายการรับเข้าสต๊อคจากการซื้อ, รายการรับเข้าสต๊อคจากการรับคืนสินค้าที่ขาย, รายการตัดสต๊อคจากการขาย, รายการตัดสต๊อคจากการส่งคืนสินค้าที่ซื้อ
  14. ปรับปรุงรายงานสรุปผลการดำเนินงาน ให้สามารถแสดงข้อมูลให้ได้ทั้งแบบรายปี, รายไตรมาส, รายเดือน และแบบช่วงเวลาที่กำหนดเองได้
  15. ปรับปรุงรายงานแบบตารางสรุปยอดขาย (Pivot Grid) โดยเพิ่มตารางสรุปยอดขายตามประเภทสินค้า
  16. เพิ่มหน้ารายงานการขายสินค้า (All-In-1) ในส่วนระบบขายสินค้าเพื่อใช้นำเสนอรายงานต่างๆ
  17. เพิ่มรายงานสรุปยอดขายตามประเภทสินค้า แจงตามจำนวนหน่วยที่ขาย, จำนวนยอดขาย, จำนวนส่วนลด, จำนวนขายสุทธิ โดยสามารถกรองข้อมูลต่างๆ ได้ เช่นกำหนดช่วงเวลาที่ขาย, ระบุลูกค้า, หมวดหมู่สินค้า และรหัสสินค้า
 • 1/15/2014

  January 2014

  Free Edition

  Release Version 1.0.5

  1. เพิ่มโปรแกรมบันทึกขายสินค้าเงินสด สำหรับส่วนลดเงินสดโดยเฉพาะ ที่สามารถใส่ส่วนลดเงินสดได้เองตามความต้องการ
  2. เพิ่มส่วนลดเงินสดในหน้าโปรแกรมขายสินค้าเครดิต โดยสามารถใส่ส่วนลดเงินสดได้เองตามความต้องการ
  3. ปรับปรุงรายงานที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มรายการส่วนลดเงินสด
  4. ปรับปรุงใบเสร็จรับเงิน และสลิปใบเสร็จรับเงิน เพื่อรองรับการเพิ่มรายการส่วนลดเงินสด
  5. เพิ่มสลิปใบเสร็จรับเงิน สำหรับเครื่องพิมพ์สลิปใบเสร็จโดยเฉพาะ โดยสามารถใช้ได้กับกระดาษขนาด 2" (58mm) และขนาด 3" (80mm)
  6. เพิ่มการตั้งค่าปกติเครื่องพิมพ์ที่ใช้พิมพ์สลิป, ขนาดสลิป และข้อความท้ายสลิปใบเสร็จ
  7. เพิ่มรายงานสรุปยอดการขายแบบตารางสรุปยอด (Pivot Grid) โดยผู้ใช้สามารถจัดการข้อมูลที่ต้องการแสดงได้ตามความต้องการ
  8. ปรับปรุงข้อผิดพลาด ในหน้าบัญชีรายชื่อลูกค้าการค้า กรณีสั่งลบรายชื่อในตารางรายการที่ไม่ใช่รายการสุดท้าย จะเกิด Error ขึ้น
  9. ปรับปรุงข้อผิดพลาด เพิ่มการตรวจสอบก่อนการเพิกถอนรายการขาย ในกรณีมีการบันทึกรับคืนสินค้าบางรายการหรือทั้งหมด แล้วไปทำการเพิกถอนรายการขายนั้นในภายหลัง จะทำให้จำนวนสินค้าในสต็อคไม่ถูกต้อง โดยมีจำนวนเกินเท่ากับจำนวนที่รับคืนมา
  10. New Ribbon Style: Office2013, New Skin Style: Office 2013; Visual Studio 2013
 • 8/25/2013

  August 2013

  Free Edition

  Release Version 1.0.4

  1. เปลี่ยนชื่อเรียก Activate Serial Number เป็น Machine ID แทน เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับ Serial Number ที่ใช้กันในโปรแกรมอื่นๆ
  2. Fixbug ของช่องรับรหัสสินค้า สำหรับโหมด Barcode Scanner Mode บนหน้าบันทึกขายสินค้าเงินสด, บันทึกขายสินค้าเครดิต และหน้าตรวจสอบสินค้าคงเหลือ เนื่องจากเครื่องอ่านบาร์โค้ดบางรุ่นส่งข้อมูลไม่ครบถ้วน ในกรณีรหัสบาร์โค้ดสินค้าขึ้นต้นด้วยเลขศูนย์
  3. เพิ่มรายงานรายการขายรายวัน สำหรับการขายเงินสดและการขายมีเครดิต (ปกติจะมีเฉพาะรายเดือน, รายไตรมาส และรายปี)
  4. เพิ่มปุ่มค้นหาสินค้าจากหน้าต่างค้นหา ในช่องรหัสสินค้า ของทุกหน้าฟอร์มที่ให้กรอกรหัสสินค้าเพื่อแสดงข้อมูลใดๆ (สำหรับคนที่สะดวกค้นหาด้วยชื่อสินค้ามากกว่ารหัสสินค้า)
  5. เพิ่มขนาดข้อมูลของเลขประจำตัวผู้เสียภาษี ในข้อมูลกิจการ จากไม่เกิน 10 ตัวเป็นไม่เกิน 13 ตัว
  6. เพิ่มขนาดตัวเลข ช่องยอดขายสุทธิ และ ช่องเงินทอน ให้มีขนาดใหญ่ขึ้น ในหน้าบันทึกขายสินค้าเงินสด
  7. เพิ่มโหมด Barcode Scanner Mode สำหรับใช้กับเครื่องยิงบาร์โค้ดโดยเฉพาะ ในหน้าบันทึกขายสินค้าเงินสด, บันทึกขายสินค้าเครดิต และหน้าตรวจสอบสินค้าคงเหลือ
  8. Fix bug ในรายงานมูลค่าสินค้าคงเหลือ โดยการเรียงลำดับตามตัวอักษร หากเป็นคำภาษาไทยที่ขึ้นต้นด้วยสระ จะแสดงไม่ถูกต้อง
  9. Fix bug บนหน้าพิมพ์รหัสบาร์โค้ตสินค้า แท็บรหัสต่อหน้า เมื่อเลือกกำหนดตำแหน่งพิมพ์เอง แต่ไม่สามารถคลิกเลือกตำแหน่งได้
Wuthisoft

วุฒิซอฟต์ เป็นผู้พัฒนาโปรแกรมประยุกต์ ในด้านการบริหารธุรกิจ การจัดการระบบฐานข้อมูล สำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก โดยมุ่งพัฒนาโปรแกรมที่มีประโยชน์และใช้งานได้จริงกับชีวิตประจำวันของคนไทย เพื่อให้คนไทยได้ใช้โปรแกรมที่มีคุณภาพ ในราคาประหยัด

นอกจากนี้ยังมีโปรแกรมฟรี (Freeware) ที่พัฒนาออกมาให้คนไทยได้ใช้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

Software Page

iStore Xpress

โปรแกรมบริหารจัดการร้านค้าขนาดเล็ก

WH Xpress

โปรแกรมบริหารจัดการคลังสินค้า

POS Xpress

โปรแกรมระบบขายหน้าร้าน

Our Contacts

78 Thubthim Building, On-Nut 17, Sukhumvit 77 Rd. Suanluang, Suanluang, Bangkok 10250 TH

(+66) 081 802 6223