License

License

ใบอนุญาตการใช้งานโปรแกรม

ความเป็นมาโปรแกรม iStore Xpress©

เมื่อตอนเริ่มแรกโปรแกรมมีเพียงรุ่นเดียว คือรุ่นสำหรับผู้ใช้ฟรี (Free Edition) และลงทะเบียนโปรแกรมด้วยรหัสลงทะเบียน (Activation code) โดยแต่ละเครื่องจะมีรหัสลงทะเบียนที่แตกต่างกัน ดังนั้นอายุการใช้งานของแต่ละสิทธิ์จึงเท่ากับอายุการใช้งานของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ลงทะเบียน หากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ลงทะเบียนเสียหรือต้องการเปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ ก็จะต้องขอสิทธิ์หรือขอรหัสลงทะเบียนใหม่

หลังจากโปรแกรมประกาศหยุดพัฒนาไปแล้วตั้งแต่เวอร์ชั่น 1.0.7 และมีผู้บริจาคจำนวนหนึ่งที่เคยสนับสนุนช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการพัฒนามาด้วยยอดเงินระดับสูงตั้งแต่ 1,000 บาท ขึ้นไป ผู้พัฒนาจึงคิดว่าน่าจะทำรุ่นพิเศษขึ้นมาเพื่อเป็นโบนัสและเป็นหลักประกันว่าจะสามารถใช้โปรแกรมได้ตลอดไป โดยไม่มีข้อจำกัดในเรื่องการเปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ลงทะเบียน จึงได้สร้างรุ่นผู้บริจาค (Donor Edition) ขึ้น โดยเริ่มที่เวอร์ชั่น 1.0.8 (พัฒนาต่อจากเวอร์ชั่น 1.0.7) และเปลียนรูปแบบการลงทะเบียนไปใช้แบบใบอนุญาตส่วนบุคคล (License - Personal) โดยจะมีรหัสลงทะเบียนส่วนตัว (Serial Number) สามารถนำไปใช้กับทุกเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ เพราะ Serial Number สร้างมาจากรหัสประจำตัวประชาชนและชื่อ-นามสกุลของผู้ได้รับอนุญาตนั่นเอง

ต่อมาเมื่อโปรแกรมแพร่หลายและมีผู้ใช้มากขึ้น ประกอบกับผู้พัฒนาไม่มีเวลาเพียงพอและไม่สะดวกในการแจกรหัสลงทะเบียน (Activation code) ฟรี ให้กับผู้ใช้ทางอีเมล ผู้พัฒนาจึงได้สร้างเว็บไซต์และเขียนเว็บเซอร์วิส (Web services) เพื่อใช้ในการลงทะเบียนโปรแกรมผ่านทางอินเตอร์เนท โดยให้ผู้ที่ต้องการใช้โปรแกรมไปลงทะเบียนบัญชีสมาชิกผู้ใช้ เพื่อใช้บัญชีของตนในการลงทะเบียนโปรแกรมผ่านทางอินเตอร์เนท ทั้งนี้ยังได้เพิ่มวิธีการลงทะเบียนผ่านทางอินเตอร์เนทกับรุ่นผู้บริจาค (Donor Edition) แบบใบอนุญาตตามจำนวนสิทธิ์ (License - Volume) เพื่อให้ผู้บริจาคที่มียอดไม่ถึง 1,000 บาท สามารถใช้โปรแกรมในรุ่นผู้บริจาคได้

สำหรับโปรแกรม iStore Xpress จัดอยู่ในโปรแกรมประเภทฟรีแวร์ (Freeware) เนื่องจากไม่มีนโยบายที่จะนำออกจำหน่ายหรือออกขายในเชิงพาณิชย์ และไม่มีทีมงานคอย Support ดูแล จึงจำกัดให้เฉพาะในกลุ่มบุคคลที่สามารถนำโปรแกรมนี้ไปใช้ประโยชน์กับธุรกิจของตนเองได้เท่านั้น เนื่องจากระบบโปรแกรมออกแบบมาจากร้านขายของขนาดเล็ก เช่น ร้าน Gift Shop จึงมีข้อจำกัดและอาจนำไปใช้กับกิจการค้าบางประเภทไม่ได้ ดังนั้นผู้ที่ต้องการใช้โปรแกรม จำเป็นจะต้องทำการทดลองใช้ให้แน่ใจก่อนว่าโปรแกรมมีคุณสมบัติเพียงพอต่อการใช้งาน และเมื่อแน่ใจแล้วว่าสามารถใช้ได้กับกิจการของตนเองและต้องการนำไปใช้งานจริงๆ ถึงค่อยไปลงทะเบียนบัญชีสมาชิกผู้ใช้ เพื่อใช้สำหรับการลงทะเบียนโปรแกรมแบบถาวร (Activation)

ดังที่กล่าวไว้ข้างต้น โปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมให้ใช้ฟรีและไม่ได้สร้างเพื่อการจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ จึงไม่มีความจำเป็นจะต้องล็อคส่วนการทำงานใดๆ ไว้ เหมือนกับโปรแกรมที่ขายตามท้องตลาด ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องรีบร้อนลงทะเบียนโปรแกรม เพราะโปรแกรมมีช่วงเวลาทดลองใช้อันยาวนั้น (99 วัน) และสามารถใช้งานเต็มรูปแบบได้ทันที การลงทะเบียนโปรแกรมเป็นเพียงการไม่ไปเช็ควันหมดอายุเท่านั้น ไม่มีผลต่อระบบการใช้งานของโปรแกรมแต่อย่างใด ดังนั้นในรุ่นสำหรับผู้ใช้ฟรีจึงมีข้อกำหนดไว้ว่าจะต้องใช้งานโปรแกรมไม่น้อยกว่า 30 วัน ถึงจะสามารถสมัครบัญชีสมาชิกได้ เพื่อกรองเฉพาะผู้ที่นำโปรแกรมไปใช้งานจริงๆ เท่านั้น

ประเภทใบอนุญาตโปรแกรม iStore Xpress©

ใบอนุญาตการใช้งานโปรแกรมแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้

 1. ใบอนุญาตสำหรับผู้ใช้ฟรี (Free License)

  เป็นใบอนุญาตของโปรแกรมรุ่นสำหรับผู้ใช้ฟรี (Free Edition) โดยผู้ใช้ฟรีจะได้รับสิทธิ์การใช้งานจำนวน 2 สิทธิ์ และแต่ละสิทธิ์มีอายุการนำกลับมาใช้ใหม่เท่ากับ 3 ปี ซึ่งเพียงพอสำหรับ 1 กิจการหรือ 1 ร้าน ต่อ 1 เครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้สิทธิ์ 1 สิทธิ์ ส่วนอีก 1 สิทธิ์ที่เหลือเผื่อสำรองไว้กรณีที่สิทธิ์แรกใช้ไปแล้วเครื่องคอมพิวเตอร์เสียก่อนครบอายุการนำกลับมาใช้ใหม่ (3 ปี) ก็จะได้นำสิทธิ์ที่ 2 มาลงทะเบียนกับคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ใช้แทนต่อไป และเมื่อสิทธิ์แรกที่ใช้ไปครบกำหนดอายุการนำกลับมาใช้ใหม่หรือครบ 3 ปี สิทธิ์นั้นก็พร้อมสำหรับการนำไปใช้ลงทะเบียนกับเครื่องใหม่ได้ ถ้าคอมพิวเตอร์เครื่องที่ 2 เสียอีกก็สามารถนำสิทธิ์แรกมาใช้ลงทะเบียนได้ ทำสลับกันเช่นนี้เรื่อยไป ก็จะเห็นว่าภายใน 3 ปี ถ้าเปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่เกินสองเครื่อง ก็จะสามารถใช้งานโปรแกรมแบบต่อเนื่องตลอดไป โดยไม่ต้องเพิ่มสิทธิ์การใช้งานเลย

  ขอบเขตการใช้ใบอนุญาตผู้ใช้ฟรี (Free)

  สามารถนำไปใช้ได้กับ “ กิจการที่ตนเองเป็นเจ้าของ ” เท่านั้น ตามจำนวนสิทธิ์ที่ได้รับ และจำกัด 1 บุคคล ต่อ 1 บัญชีสมาชิกผู้ใช้เท่านั้น

 2. ใบอนุญาตสำหรับผู้บริจาคแบบตามจำนวนสิทธิ์ (Donor License - Volume)

  เป็นใบอนุญาตของโปรแกรมรุ่นสำหรับผู้บริจาค (Donor Edition) โดยจะได้รับสิทธิ์การใช้งานตามจำนวนเงินบริจาคสะสมตามอัตราที่กำหนดไว้ และอายุของสิทธิ์ในการนำกลับมาใช้ใหม่ก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามระดับของยอดบริจาคสะสมเช่นกัน ยิ่งยอดบริจาคสะสมสูง สิทธิ์ก็จะมีอายุการนำกลับมาใช้ใหม่เร็วขึ้น (เปลี่ยนเครื่องใหม่โดยใช้สิทธิ์เดิมได้เร็วขึ้น) ถ้ามีการดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ให้มีอายุใช้งานยาวนานกว่าอายุการนำกลับมาใช้ใหม่ของสิทธิ์ ก็จะสามารถลงทะเบียนโปรแกรมกับเครื่องคอมพิวเตอร์ได้มากกว่า 1 เครื่องโดยใช้เพียง 1 สิทธิ์เท่านั้น

  ขอบเขตการใช้ใบอนุญาตตามจำนวนสิทธิ์ (Volume)

  สามารถนำไปใช้ได้กับ “ กิจการใดๆ ก็ได้ แต่เพื่อประโยชน์ของตนเอง ” เท่านั้น เช่น มีหุ้นส่วนร่วมทุน มีส่วนแบ่งผลกำไร หรือ มีหน้าที่การงานอยู่ในกิจการนั้น

 3. ใบอนุญาตสำหรับผู้บริจาคแบบใบอนุญาตส่วนบุคคล (Donor License - Personal)

  เป็นใบอนุญาตของโปรแกรมรุ่นสำหรับผู้บริจาค (Donor Edition) ใบอนุญาตส่วนบุคคลเป็นการให้สิทธิ์การใช้งานเฉพาะผู้ที่มีชื่อปรากฏอยู่บนใบอนุญาตและทายาทตามกฏหมายใช้ได้เท่านั้น และเป็นใบอนุญาตประเภทเดียวที่ไม่จำกัดจำนวนสิทธิ์ในการลงทะเบียน คือสามารถนำข้อมูลใบอนุญาตไปใช้ลงทะเบียนกับเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ไม่จำกัด แต่จะมีการจำกัดสิทธิ์เกี่ยวกับกิจการที่นำไปใช้ โดยจะต้องนำไปใช้ในกิจการที่ผู้ได้รับอนุญาตเป็นเจ้าของกิจการเองได้เท่านั้น ไม่ใช่กิจการของญาติพี่น้อง หรือเพื่อกิจการของบุคคลอื่น และผู้ถือใบอนุญาตจะต้องเป็นเจ้าของกิจการเอง ไม่ใช่ลูกจ้างหรือพนักงาน หากนำไปใช้ในกิจการที่เป็นนิติบุคคล ผู้ถือใบอนุญาตจะต้องมีหุ้นส่วนมากกว่าบุคคลอื่นและจะต้องมีอำนวจควบคุมตามกฏหมายได้เท่านั้น โดยใบอนุญาตส่วนบุคคล สิทธิ์จะติดตามตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของไป หากเจ้าของใบอนุญาตไม่มีส่วนในกิจการนั้นแล้วหรือได้ขายกิจการนั้นออกไปแล้ว กิจการนั้นก็จะไม่ได้รับสิทธิ์ตามใบอนุญาตนี้อีกต่อไป ดังนั้นใบอนุญาตส่วนบุคคล ในการลงทะเบียนจะต้องใช้เลขบัตรประจำตัวประชาชนและชื่อ-นามสกุลจริงของบุคคลเท่านั้น เพื่อแสดงตัวตนและเพื่อรับผิดชอบและยอมรับข้อตกลงการปกป้องคุ้มครองลิขสิทธ์ของโปรแกรม

  ขอบเขตการใช้ใบอนุญาตส่วนบุคคล (Personal)

  สามารถนำไปใช้ได้กับ “ ทุกกิจการ ที่ตนเองเป็นเจ้าของ ” เท่านั้น และผู้ที่ขอใบอนุญาตประเภทนี้ จะต้องเป็นเจ้าของกิจการเท่านั้น

ตารางสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม iStore Xpress©

ตารางสรุปสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม iStore Xpress© ของผู้ใช้ฟรีและผู้บริจาค เริ่มใช้ 10 สิงหาคม 2561
ยอดบริจาค ⟨ Donate ⟩ จำนวนสิทธิ์ ⟨ Volume ⟩ อายุการนำกลับมาใช้ใหม่ ⟨ Resue ⟩ (เดือน)
รุ่นสำหรับผู้ใช้ฟรี ⟨ Free Edition ⟩
ฟรี 2 36
100 5 36
200 10 36
รุ่นสำหรับผู้บริจาค ⟨ Donor Edition ⟩
แบบใบอนุญาตตามจำนวนสิทธิ์ ⟨ Donor License - Volume ⟩
300 1 60
400 2 54
500 3 48
600 4 42
700 5 36
800 6 30
900 7 24
1,000 8 21
1,100 9 18
1,200 10 15
1,300 11 12
1,300 + 11+N * 12
* "+ N" N คือจำนวนสิทธิ์ ส่วนที่เกิน 1,300 บาท หารด้วย 100 เช่น ยอดบริจาค 1,500 บาท; N = (1,500 - 1,300) / 100 = 2
รุ่นสำหรับผู้บริจาค ⟨ Donor Edition ⟩
แบบใบอนุญาตส่วนบุคคล ⟨ Donor License - Personal ⟩

ใบอนุญาตส่วนบุคคล เป็นใบอนุญาตตลอดชีพ ไม่จำกัดจำนวนเครื่องอุปกรณ์ในการลงทะเบียน ผู้ได้รับอนุญาตจะได้รับเป็นเอกสารที่ออกโดยเจ้าของลิขสิทธิ์ และมีรหัสลงทะเบียนส่วนตัว (Serial Number) ใช้สำหรับการลงทะเบียนโปรแกรมใช้งานแบบถาวร

สำหรับผู้ขอใบอนุญาตส่วนบุคคล ต้องเข้าเงื่อนไขดังนี้
 1. ต้องมียอดบริจาคสะสมตั้งแต่ 1,000 บาท ขึ้นไป
 2. ต้องยอมรับข้อตกลงการปกป้องคุ้มครองลิขสิทธิ์ของโปรแกรม
 3. ต้องมีคุณสมบัติและลักษณะการนำไปใช้ดังนี้
  1. จะต้องเป็นคนไทยหรือเป็นบุคคลที่บัตรประจำตัวประชาชนของไทยเท่านั้น
  2. จะต้องมีกิจการเป็นของตนเอง โดยต้องเป็นเจ้าของกิจการเอง หากเป็นนิติบุคคลจะต้องมีสัดส่วนหุ้นมากกว่าบุคคลอื่น และมีอำนาจควบคุมตามกฎหมาย ไม่ใช่พนักงานหรือลูกจ้างของกิจการ
  3. นำไปใช้ได้เฉพาะกิจการของตนเองเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อกิจการของบุคคลอื่นหรือนิติบุคคลอื่น
  4. ผู้ลงทะเบียนจะต้องเป็นชื่อของผู้เป็นเจ้าของกิจการเท่านั้น และต้องดำเนินการด้วยตนเอง ไม่สามารถใช้ชื่อบุคคลอื่น หรือพนักงาน หรือลูกจ้างในการลงทะเบียน
 4. เป็นบุคคลที่ไม่มีความเสี่ยงต่อการละเมิดลิขสิทธิ์

ข้อปฏิบัติในการลงทะเบียนโปรแกรม iStore Xpress©

โปรแกรม iStore Xpress มีข้อปฏิบัติและขั้นตอนในการลงทะเบียนตามรุ่นของโปรแกรมดังนี้

รุ่นสำหรับผู้ใช้ฟรี (Free Edition)

มีข้อปฏิบัติและขั้นตอนการลงทะเบียนโปรแกรม ดังนี้

 1. ดาว์นโหลดโปรแกรมรุ่น Free Edition ไปติดตั้งและทดลองใช้งานเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน
 2. ลงทะเบียนบัญชีสมาชิกผู้ใช้ ที่เว็บไซต์วุฒิซอฟท์ (เมนูด้านบน “ REGISTER ”) โปรแกรมเมื่อทดลองใช้งานไปแล้วไม่น้อยกว่า 30 วัน จะปรากฏรหัสอ้างอิง (Reference key) สำหรับใช้ในการลงทะเบียนบัญชีสมาชิกผู้ใช้ บนหน้า Product Activation ให้นำเอารหัสอ้างอิงนั้นไปใช้ลงทะเบียนในวันที่เปิดรับสมัครบัญชีสมาชิกผู้ใช้ สำหรับในขั้นตอนนี้จะมี Admin เข้ามาตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล หากไม่ผ่านการตรวจสอบจะถูกเตือนให้กรอกข้อมูลใหม่ หากถูกเตือนเป็นครั้งที่ 3 บัญชีจะถูกระงับการใช้งานทันที

 3. บันทึกรับสิทธิ์การใช้งานฟรี (สร้างใบอนุญาตการใช้งานของตนเอง) ในส่วนเมนู Licenses ภายในบัญชีของตนเอง

 4. ลงทะเบียนโปรแกรมใช้งานแบบถาวร (Activation) หลังจากบันทึกรับสิทธิ์การใช้งานฟรีเรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถลงทะเบียนโปรแกรมใช้งานแบบถาวร ด้วยบัญชีสมาชิกผู้ใช้ผ่านทางอินเตอร์ (Activation using account via internet) ได้ทันที

รุ่นสำหรับผู้บริจาค (Donor Edition)

โปรแกรมในรุ่นสำหรับผู้บริจาคนี้ จะไม่มีการกำหนดว่าจะต้องทดลองใช้เป็นเวลากี่วันก่อน หากได้รับสิทธิ์ก็สามารถลงทะเบียนได้ทันที เพราะถือว่าผู้ที่ใช้โปรแกรมในรุ่นนี้ ได้ทำการทดลองใช้งานเป็นอย่างดีแล้วและแน่ใจแล้วว่าโปรแกรมมีคุณสมบัติเพียงพอต่อการใช้งาน หรือเคยใช้โปรแกรมในรุ่นสำหรับผู้ใช้ฟรีมาก่อนเป็นอย่างดีแล้ว หรือเป็นผู้ได้รับสิทธิ์จากการบริจาคเงินช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการพัฒนามา

รุ่นสำหรับผู้บริจาคแบ่งใบอนุญาตออกเป็น 2 ประเภท คือ 1. ใบอนุญาตตามจำนวนสิทธิ์ (Volume) และ 2. ใบอนุญาตส่วนบุคคล (Personal)

ใบอนุญาตตามจำนวนสิทธิ์ (Donor License - Volume)

มีข้อปฏิบัติและขั้นตอนการลงทะเบียนโปรแกรม ดังนี้

 1. ดาว์นโหลดโปรแกรมรุ่น Donor Edition ไปติดตั้งใช้งานก่อน หากยังใช้ในรุ่นสำหรับผู้ใช้ฟรีอยู่ (Free Edition) ให้ทำการอัพเดดเป็นรุ่นสำหรับผู้บริจาคก่อน โดยครั้งแรกที่เปิดใช้งานโปรแกรม ให้สร้างข้อมูลลงทะเบียนเพื่อเตรียมไว้สำหรับการลงทะเบียนโปรแกรมแบบถาวร ดังนี้

  REGISTER PRODUCT (หน้าสร้างข้อมูลลงทะเบียน)
  License Type
  Volume
  Register Name
  ชื่อ-นามสกุล (หลังจากทำการลงทะเบียนโปรแกรมผ่านทางอินเตอร์เนทแล้วจะเปลี่ยนไปใช้ชื่อ-นามสกุลตามบัญชีสมาชิกผู้ใช้ที่ได้ลงทะเบียนไว้)
  Register Email
  Email address (อีเมลที่ใช้ลงทะเบียนบัญชีสมาชิกผู้ใช้)
 2. สำหรับท่านที่มียอดบริจาคตั้งแต่ 300 บาทขึ้นไป ให้แจ้งขอรับสิทธิ์การใช้งานโปรแกรมรุ่นสำหรับผู้บริจาคไปที่อีเมล wuthisoft@gmail.com พร้อมทั้งส่งรายละเอียดการโอนเงินบริจาค เช่น ธนาคาร จำนวนเงิน วันและเวลาที่ทำการโอน หรือรูปสลิปใบโอนเงินก็ได้ โดยให้ใช้ชื่ออีเมลที่ต้องการจะใช้ในการลงทะเบียนบัญชีสมาชิกผู้ใช้ หรือถ้ามีบัญชีสมาชิกผู้ใช้อยู่แล้ว ก็ให้ใช้อีเมลที่ลงทะเบียนไว้นั้น ใช้ในการแจ้งขอรับสิทธิ์การใช้งาน

  กรณีที่ท่านมียอดบริจาคตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป จะมีอีเมลจากผู้ออกใบอนุญาตให้ท่านพิจารณาและรับรองว่าท่านมีความประสงค์จะใช้ใบอนุญาตแบบตามจำนวนสิทธิ์ (หากท่านเข้าเงื่อนไขของใบอนุญาตส่วนบุคคล ให้ท่านไปดูข้อปฏิบัติในส่วนของใบอนุญาตส่วนบุคคลแทน)

  เมื่อผู้ออกใบอนุญาตได้รับการแจ้งการบริจาคแล้ว จะบันทึกใบอนุญาตและรายการสิทธิ์การใช้งานในบัญชีสมาชิกผู้ใช้ให้ และจะส่งข้อมูลรายการสิทธิ์การใช้งานและคำแนะนำการลงทะเบียนโปรแกรมกลับไปให้ทางอีเมล ภายใน 24 ชั่วโมง

 3. เมื่อได้รับแจ้งรายการสิทธิ์ทางอีเมลแล้ว ให้ท่านเข้าไปขอตั้งรหัสผ่านและอัพเดดข้อมูลส่วนตัวของบัญชีสมาชิกผู้ใช้ให้ครบถ้วน โดยจะใช้เวลา 6 ชั่วโมง นับจากเวลาที่อัพเดดข้อมูลส่วนตัว (เป็นเวลาของ Admin ในการตรวจสอบข้อมูล) เมื่อผ่านการตรวจสอบจึงจะสามารถลงทะเบียนโปรแกรมใช้งานแบบถาวร (Activation) ผ่านทางอินเตอร์เนทได้ ส่วนผู้ที่มีบัญชีสมาชิกผู้ใช้อยู่ก่อนแล้ว และผ่านการตรวจสอบจาก Admin เรียบร้อยแล้ว สามารถทำการลงทะเบียนโปรแกรมผ่านทางอินเตอร์เนทได้ทันที

ใบอนุญาตส่วนบุคคล (Donor License - Personal)

มีข้อปฏิบัติและขั้นตอนการลงทะเบียนโปรแกรม ดังนี้

 1. ดาว์นโหลดโปรแกรมรุ่น Donor Edition ไปติดตั้งใช้งานก่อน หากยังใช้ในรุ่นสำหรับผู้ใช้ฟรีอยู่ (Free Edition) ให้ทำการอัพเดดเป็นรุ่นสำหรับผู้บริจาคก่อน โดยครั้งแรกที่เปิดใช้งานโปรแกรม ให้สร้างข้อมูลลงทะเบียนเพื่อเตรียมไว้สำหรับการลงทะเบียนโปรแกรมแบบถาวร ดังนี้

  REGISTER PRODUCT (หน้าสร้างข้อมูลลงทะเบียน)
  License Type
  Personal
  Register ID
  รหัสประจำตัวประชาชน (รหัสบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก ที่ออกโดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ของประเทศไทยเท่านั้น)
  Register Name
  ชื่อ-นามสกุล (ชื่อและนามสกุลจริงตามบัตรประจำตัวประชาชน ไม่ต้องมีคำนำหน้า เช่น “วรวุฒิ วิสุทธิประสิทธิ์”)
 2. สำหรับท่านที่มียอดบริจาคตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป หรือมียอดบริจาคสะสมครบตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป และมีคุณสมบัติเข้าเงื่อนไขของใบอนุญาตส่วนบุคคล ให้ท่านแจ้งขอรับใบอนุญาตการใช้งานโปรแกรมรุ่นสำหรับผู้บริจาคไปที่อีเมล wuthisoft@gmail.com พร้อมทั้งส่งรายละเอียดการโอนเงินบริจาค เช่น ธนาคาร จำนวนเงิน วันและเวลาที่ทำการโอน หรือรูปสลิปใบโอนเงินก็ได้ โดยจะต้องใช้อีเมลของผู้ที่ขอใบอนุญาตในการแจ้งขอรับใบอนุญาตการใช้งาน (อีเมลที่ใช้จะต้องเป็นอีเมลส่วนตัวของผู้ขอใบอนุญาตเท่านั้น เพราะใบอนุญาตส่วนบุคคลถือเป็นความลับเฉพาะผู้เป็นเจ้าของเท่านั้น)

  เมื่อผู้ออกใบอนุญาตได้รับการแจ้งการบริจาคแล้ว ผู้ออกใบอนุญาตจะส่งเมลกลับไปเพื่อให้ผู้ขอใบอนุญาตรับทราบข้อตกลงการใช้งานโปรแกรม และรับรองเงื่อนไขของใบอนุญาตส่วนบุคคล โดยให้ตอบกลับมาเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมทั้งแนบไฟล์เอกสารที่ต้องใช้ในการขอรับใบอนุญาตส่วนบุคคล

 3. เมื่อได้รับการแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไขและข้อตกลงใบอนุญาตการใช้งานโปรแกรมแล้ว ให้ตอบกลับมาเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมทั้งแนบไฟล์เอกสารที่ต้องใช้ในการขอรับใบอนุญาตส่วนบุคคลกลับมาด้วย

  เมื่อผู้ออกใบอนุญาตได้รับคำยืนยันและเอกสารแล้ว หลังจากทำการตรวจสอบข้อมูลและเอกสาร หากครบถ้วนถูกต้องแล้ว จะจัดส่งใบอนุญาตส่วนบุคคลเป็นไฟล์เอกสาร PDF พร้อมทั้งคำแนะนำการลงทะเบียนโปรแกรมกลับไปให้ทางอีเมล (สำหรับขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน อาจต้องใช้เวลา 1-2 วันทำการราชการ เนื่องจากต้องส่งรหัสประจำตัวประชาชนและชื่อ-นามสกุลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ยืนยันความถูกต้องของบุคคลก่อนออกใบอนุญาต)

 4. เมื่อได้รับใบอนุญาตที่เป็นไฟล์เอกสาร PDF มาแล้ว ให้นำ Serial Number บนใบอนุญาตมาใช้ลงทะเบียนโปรแกรมใช้งานแบบถาวร ซึ่งใบอนุญาตประเภทนี้จะใช้วิธีการลงทะเบียนโปรแกรมด้วยการใส่รหัสลงทะเบียนส่วนตัว (Serial Number) ได้วิธีเดียว ส่วนบัญชีสมาชิกผู้ใช้ที่เปิดไว้ จะใช้เป็นฐานข้อมูลให้ผู้ใช้เข้าไปดูข้อมูลใบอนุญาตของตนเอง หากเกิดกรณีทำใบอนุญาตสูญหาย หรือลืมรหัสลงทะเบียน ก็สามารถเข้าไปดูและนำมาใช้ในการลงทะเบียนได้

วีดีโอวิธีการสมัครบัญชีสมาชิกผู้ใช้

อธิบายวิธีการลงทะเบียนบัญชีสมาชิกผู้ใช้วุฒิซอฟต์ (Sign up)

วีดีโอวิธีการลงทะเบียนโปรแกรมใช้งานแบบถาวร รุ่นสำหรับผู้ใช้ฟรี

อธิบายวิธีการลงทะเบียนโปรแกรมใช้งานแบบถาวรของโปรแกรม iStore Xpress รุ่นสำหรับผู้ใช้ฟรี (Free Edition) ด้วยบัญชีสมาชิกผู้ใช้ผ่านทางอินเตอร์เนท (Activation using account via internet)

วีดีโอวิธีการลงทะเบียนโปรแกรมใช้งานแบบถาวร รุ่นสำหรับผู้บริจาค

อธิบายวิธีการลงทะเบียนโปรแกรมใช้งานแบบถาวรของโปรแกรม iStore Xpress รุ่นสำหรับผู้บริจาค (Donor Edition) ด้วยบัญชีสมาชิกผู้ใช้ผ่านทางอินเตอร์เนท (Activation using account via internet)

Wuthisoft

วุฒิซอฟต์ เป็นผู้พัฒนาโปรแกรมประยุกต์ ในด้านการบริหารธุรกิจ การจัดการระบบฐานข้อมูล สำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก โดยมุ่งพัฒนาโปรแกรมที่มีประโยชน์และใช้งานได้จริงกับชีวิตประจำวันของคนไทย เพื่อให้คนไทยได้ใช้โปรแกรมที่มีคุณภาพ ในราคาประหยัด

นอกจากนี้ยังมีโปรแกรมฟรี (Freeware) ที่พัฒนาออกมาให้คนไทยได้ใช้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

Software Page

iStore Xpress

โปรแกรมบริหารจัดการร้านค้าขนาดเล็ก

WH Xpress

โปรแกรมบริหารจัดการคลังสินค้า

POS Xpress

โปรแกรมระบบขายหน้าร้าน

Our Contacts

78 Thubthim Building, On-Nut 17, Sukhumvit 77 Rd. Suanluang, Suanluang, Bangkok 10250 TH

(+66) 081 802 6223